"บางแสนคลาสสิก" ครั้งที่ 23
"สุดยอดของบาสเกตบอลระดับนักเรียนมัธยมในภาคตะวันออก"
8 ส.ค.
.-8 ก.ย.49  ณ โรงพลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี 20130
จัดโดย : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
http://css.buu.ac.th

การแข่งขันรอบแรก

สาย A

TEAM
สตป.
ดส.
อสชร.
นย.
บจฉ.
GAMES
WIN
LOST
POINT
RANK
ดส.
44:33
-
54:35
ชนะบาย
52:26
4
4
0
8
1
บจฉ.
31:30
26:52
33:54
47:39
-
4
2
2
6
2
สตป.
-
33:44
52:32
53:33
30:31
4
2
2
8
3
อสชร.
32:52
35:54
-
44:31
54:33
4
2
2
6
4
นย.
33:53
บาย
31:44
-
39:47
4
0
4
4
5

หมายเหตุ
สตป. = สตรีสมุทรปราการ
ดส. = ดาราสมุทร
อสชร. = อัสสัมชัญ (ระยอง)
นย. = นครนายก
บจฉ. = เบญจมราชรังสฤษดิ์

สาย B

TEAM
พพ.
ศรช.
สม.
สบ.
สป.
GAMES
WIN
LOST
POINT
RANK
สบ.
66:21
92:15
61:32
-
73:33
4
4
0
8
1
สม.
53:27
65:34
-
32:61
75:27
4
3
1
7
2
พพ.
-
61:48
27:53
21:66
57:41
4
2
2
6
3
สป.
41:57
58:54
27:75
33:73
-
4
1
3
5
4
ศรช.
48:61
-
34:65
15:92
54:58
4
0
4
4
5

หมายเหตุ
พพ. = โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ศรช.= ศรีราชา
สม. = สามมุกคริสเตียน
สบ. = สาธิต ม.บูรพา
สป. = สมุทรปราการ

SEMI

1A ดาราสมุทร

2B สามมุกคริสเตียน
63:37
1B สาธิต ม.บูรพา 2A เบญจมราชรังสฤษดิ์
57:22

FINAL

ชิงที่ 9 นครนายกวิทยาคม ศรีราชา
 ไม่มีการแข่งขัน
ชิงที่ 7 อัสสัมชัญ (ระยอง) สมุทรปราการ
75:29
ชิงที่ 5 สตรีสมุทรปรการ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
53:46
ชิงที่ 3 สามมุกคริสเตียน เบญจมราชรังสฤษดิ์
58:48
ชิงที่ 1 ดาราสมุทร สาุธิต ม.บูรพา
44:41

SUMMARY

อันดับที่
ทีม
1
ดาราสมุทร
2
สาธิต ม.บูรพา
3
สามมุกคริสเตียน
4
เบญจมราชรังสฤษดิ์
5
สตรีสมุทรปราการ
6
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
7
อัสสัมชัญ (ระยอง)
8
สมุทรปราการ
9
-
10
-


 HOME