สู่หน้าหลัก

รายชื่อนักกีฬา ทีมมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2008-2009

ทีมหญิง

รูป
ชื่อ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
ตำแหน่ง
ชั้นปี
วิชาเอก
คณะ/วิทยาลัย
โรงเรียนมัธยม
  ปุณยนุช วีรธรรมเลขา
174
84
C
2
กีฬาศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สตรีนนทบุรี
  พิชานัน อินโปธา
171
55
F, G
2
นิเทศศาสตร์ มนุษย์ & สังคมฯ จุฬาภรณฯ เชียงราย
  ศิตาภรณ์ โสวัตร์
167
59
F, G
2
การพัฒนาชุมชน มนุษย์ & สังคมฯ สระบุรีวิทยาคม
  พรพิมล รัตนสำรวจ
156
68
F, G
5
พลศึกษาการสอนสุขฯ ศึกษาศาสตร์ จุฬาภรณฯ ชลบุรี
  พัชรินทร์ พิมลา
164
57
G
2
สื่อสารมวลชนทางกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา ชลกัลยานุกูล
  กรองกานต์ ออนสา
165
56
F, G
1
วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
  ลลิตา การเกตุ
175
60
F, G
1
วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สตรีอ่างทอง
  ภัทราภรณ์ บุริภัณฑ์
168
68
F
1
วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สตรีอ่างทอง
  วชิราภรณ์ แข่งขัน
167
55
F, G
1
สื่อสารมวลชนทางกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา กาฬสินธุ์พิทยาคม
  กนกวรรณ วิจิตรกุลสวัสดิ์
165
60
G
1
พลศึกษาการสอนสุขฯ ศึกษาศาสตร์ ชลกัลยานุกูล
  มนตรา จิตระเดช
168
56
F, C
1
วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา จอมสุรางค์อุปถัมภ์
  วิภาวรรณ งามถ้อย
171
70
F, G
1
วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สตรีอ่างทองคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
โทร. 038-745900 ต่อ 2059, 2062 แฟกซ์ 038-390045
E-mail :
css@buu.ac.th