ายชื่อนักกีฬา 10 ดาวออลสตาร์

ฤดูการแข่งขันที่ 5/2546

ตำแหน่ง

หมายเลขตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ส่วนสูง

(ซ.ม.)

น้ำหนัก

(ก.ก.)

โรงเรียน

การ์ด

1-Point guard

 

2-Shooting guard

ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์

สิทธิเดช ปาระมี

อมร ชมอลลิ่ง

ฐิติกร ดาวเรือง

172

175

176

178

55

65

65

67

สาธิต ม.บูรพา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ดาราสมุทร

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ฟอร์เวิด

3-Small forward

 

4-Big forward

วรรษกร พุ่มจำปา

เอกรินทร์ ฮู้กาทอง

ชลชัย ประภัสสรกุล

ชัยทัศ ทับมี

อลงกต ลิ้มเจริญ

176

178

170

175

180

63

65

55

65

70

พนัสพิทยาคาร

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

พนัสพิทยาคาร

สิงห์สมุทร

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

เซนเตอร์

5-Center

อรรถพล กองพรหม

ศิวพันธุ์ เผ่ากัณหา

นนทกร ทุวิรัตน์

184

185

183

75

70

78

อัสสัมชัญ ศรีราชา

สาธิต ม.บูรพา

สามมุก คริสเตียน

 

ายชื่อนักกีฬา 10 ดาวออลสตาร์

ฤดูการแข่งขันที่ 4/2545

ตำแหน่ง

หมายเลขตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ส่วนสูง

(ซ.ม.)

น้ำหนัก

(ก.ก.)

โรงเรียน

การ์ด

1-Point guard

 

2-Shooting guard

กมล เป้าบุญปรุง

แก่น อินทรสังขนาวิน

เกรียงศักดิ์ แก้วกันทา

เอกลักษณ์ ลิมมาแก้ว

167

179

175

173

67

73

75

75

บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

อัสสัมชัญ ศรีราชา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

ฟอร์เวิด

3-Small forward

 

4-Big forward

วีรยุทธ สกุนณี

วรรษกร พุ่มจำปา

ศิวพันธุ์ เผ่ากัณหา

วิศรุต วัชรขจร

ธานินทร์ กาญจนางกูรพันธ์

175

175

180

180

180

63

62

65

75

71

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

พนัสพิทยาคาร

สาธิต ม.บูรพา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย

พนัสพิทยาคาร

เซนเตอร์

5-Center

อนันตชัย ทองเกียว

อนุฏฤษณ์ อนุกูลสวัสดิ์

รัตนโชติ ไชยเมือง

184

190

185

68

70

81

อัสสัมชัญ ศรีราชา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ดาราสมุทร

 

ฤดูการแข่งขันที่ 3/2544

ตำแหน่ง

หมายเลขตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ส่วนสูง

(ซ.ม.)

น้ำหนัก

(ก.ก.)

โรงเรียน

การ์ด

1-Point guard

2-Shooting guard

กิตติพงษ์ ไตรวิเชียรวงศ์

กมล เป้าบุญปรุง

รังสิต ศิรนานนท์

ศิวพงษ์ เย็นฉ่ำ

เกรียงศักดิ์ แก้วกันทา

172

167

180

182

175

57

61

62

55

75

ชลราษฎรอำรุง

บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ชลราษฎรอำรุง

อัสสัมชัญ ศรีราชา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ฟอร์เวิด

3-Small forward

4-Big forward

วีรยุทธ สกุนณี

วีรวัฒน์ จันทเจริญ

ธนานันต์ อัครดนัยกุล

รัตนโชต ไชยเมือง

อลงกต หนูสันเที๊ยะ

175

176

179

184

178

63

52

75

81

72

โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

อัสสัมชัญ ศรีราชา

บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ดาราสมุทร

สิงห์สมุทร

เซนเตอร์

5-Center

ธนตวัต ภู่จำรูญ

ศิวพันธ์ เย็นฉ่ำ

185

184

75

77

อัสสัมชัญ ศรีราชา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ฤดูการแข่งขันที่ 2/2543

ตำแหน่ง

หมายเลขตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ส่วนสูง

(ซ.ม.)

น้ำหนัก

(ก.ก.)

โรงเรียน

การ์ด

1-Point guard

2-Shooting guard

ปณัย ลวสุต

สรวุธ นุชรักษา

ธวัชชัย ธีรโชติสกุล

รังสิต ศิรนานนท์

170

175

175

175

58

78

75

62

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ชลบุรี “สุขบท”

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

ชลราษฎรอำรุง

ฟอร์เวิด

3-Small forward

 

4-Big forward

ธนานันต์ อัครดนัยกุล

เกรียงศักดิ์ แก้วกันทา

วีรวัฒน์ จันทเจริญ

ณัฐพล ชื่นรัตนาวงศ์

อลงกต หนูสันเที๊ยะ

176

175

173

182

177

70

75

52

72

70

บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

อัสสัมชัญ ศรีราชา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

พนัสพิทยาคาร

สิงห์สมุทร

เซนเตอร์

5-Center

ศิวพันธ์ เย็นฉ่ำ

อนุวัฒน์ สถิรศาสตร์

ชิษณุพงษ์ เนื่องจำนงค์

184

182

192

77

62

86

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ชลราษฎรอำรุง

สาธิต “ม.บูรพา”

ฤดูการแข่งขันที่ 1/2542

ตำแหน่ง

หมายเลขตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล

ส่วนสูง

(ซ.ม.)

น้ำหนัก

(ก.ก.)

โรงเรียน

การ์ด

1-Point guard

 

2-Shooting guard

กิตติวัฒน์ ชูภัทรพงศ์

จักรวาล โปวปิน

ปณัย ลวสุต

ธวัชชัย ธีรโชติสกุล

อภิศักดิ์ ศรีธร

158

171

169

173

179

47

64

58

57

44

บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

อัสสัมชัญ ศรีราชา

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

ชลบุรี “สุขบท”

ฟอร์เวิด

3-Small forward

 

4-Big forward

เกรียงศักดิ์ แก้วกันทา

นิพนธ์ แซ่หลี่

รังสิต ศิรนานนท์

เฉลิมรัฐ ตังคณาพร

ธนานันต์ อัครดนัยกุล

174

175

175

180

175

66

71

52

70

60

อัสสัมชัญ ศรีราชา

อัสสัมชัญ ศรีราชา

ชลราษฎรอำรุง

ชลบุรี “สุขบท”

บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

เซนเตอร์

5-Center

กวงหยุ่ง แซ่เจ๊า

อาภากร เกสร

183

180

80

64

อัสสัมชัญ ศรีราชา

พนัสพิทยาคาร